Doelstellingen 2018

Doelstellingen 2018

Patiëntenzorg

 • Keuzes maken welke patiëntenzorg door UMCG op basis van portfolio en medisch beleidsplan moet worden geleverd
 • Regie voeren op het vraagstuk herverdeling schaarse capaciteit  met 2e en 3e lijns  partners in de regio.
 • Het UMCG Centrum Acute Zorg  op- en inrichten.  
 • Het programma Waarde  Gedreven Zorg implementeren voor hartzorg, CVA-zorg, longoncologie en niertransplantatie
 • Concrete stappen zetten in adequate patiëntencommunicatie en -participatie 

Onderzoek

 • Uitwerken van onderzoeksstrategie, waarbij duidelijk wordt waar de accenten van het onderzoek de komende jaren komen te liggen.
 • Blauwdruk maken voor de onderzoeks-infrastructuur, waaronder ook versterking in de research IT en onderhoud van cohorten.
 • Actualiseren van het financieringsmodel voor het onderzoek.
 • Visie uitwerken op de regionale en (inter)nationale samenwerking, onder andere in het kader van de AJSPH.

Onderwijs

 • Invullen van het programma docent professionalisering, uitwerken van het  carrièrepad onderwijs en invullen van het PE-schap
 • Invoeren van de Master G2020 en een start maken met optimalisering van G2020 Bachelor
 • Voorbereiden visitatie Tandheelkunde
 • In samenwerking met FSE ontwikkelen van visie op onderwijs, waaronder het aanbieden van een aantrekkelijk palet aan Mastertracks.

Kwaliteit & Veiligheid

 • Vervolg geven aan het realiseren van de doelstellingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in het UMCG waaronder verminderen van het aantal calamiteiten, incidenten en een 100%score op Time-out en Sign-out.
 • Installeren van een Kwaliteitsraad UMCG en implementeren van de overige aanbevelingen op het gebied van integrale sturing op Kwaliteit van klinische zorg, waaronder het invoeren van duaal management (medisch en verpleegkundig) op alle verpleegafdelingen.
 • Op orde brengen van de informatievoorziening uit het EPD ten behoeve van de sturing op kwaliteit & Veiligheid

IT

 • Inrichten van plateau 2 van het EPD
 • Ontwikkelen van een nieuwe research-IT
 • Up-to-date maken van de digitaliseringsagenda

Bedrijfsvoering

 • Zorgdragen voor een gezond financieel resultaat
 • Ruimte creëren voor groei en innovatie, focus op complexe zorg & herinvestering
 • Vervolmaken van de PDCA in alle beleidsvoornemens, grote projecten en leidende coalities 
 • Inrichten van een nieuw HR-systeem
 • Inrichten  van een Leer Management Systeem
 • Klaar zijn voor Algemene Privacy Verordening
 • Dataregistratie op orde brengen in de UMCG-bronsystemen

Leiderschap en Personeel

 • Prioriteit geven aan acties gericht op terugdringen van krapte op de arbeidsmarkt in de voor het UMCG en de zorg in de regio schaarse beroepen (met name VIP & Klinisch Ondersteunend personeel)
 • Cultuur- en leiderschapsprogramma top 70 en top 140 uitvoeren, inclusief thema ‘zie de mens’
 • Aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid, incl. actie om de werkdruk voor medewerkers te verminderen
 • Uitvoering geven aan het diversiteitsbeleid en talentbeleid 

Bouw

 • Zorgdragen dat de geprioriteerde bouwprogramma’s volgens planning verlopen. Dit zijn in 2019: de nieuwbouw UCP, polikliniek fase 2, renovatie verpleegafdelingen, de laboratoria, de Apotheek en de Hotfloor (OK, IC, CSO, AOA en Radiologie)

Missie & Visie

 • Starten met de  heroriëntatie op ’bouwen aan de toekomst van gezondheid’