Bijlage

Nevenfuncties

Nevenfuncties leden Raad van Bestuur per 31 december 2017

Jos Aartsen (voorzitter)

Organisaties (onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Ambulancezorg Fryslân BV (t/m 30-06-2017)
 • Voorzitter Kunstgenootschap UMCG

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Vektis (Zeist)
 • Lid bestuur Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU)
 • Lid Stuurgroep Akkoord van Groningen
 • Lid LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg)
 • Lid Noordelijke Innovation Board
 • Lid bestuur Stichting Ondersteuning Marrons Suriname (SOMS)
 • Lid externe evaluatiecommissie programma DoelmatigheidsOnderzoek (ZonMw)


Ate van der Zee (vicevoorzitter)

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuur Onderwijs- en Opleidingsregio Noord-Oost-Nederland (OOR-NO)
 • Member Scientific Advisory Board Centre for Cancer Biomarkers, Bergen, Noorwegen
 • Lid NASKHO (Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs)
 • Vicevoorzitter Bestuurscommissie Opleiding en Patiëntenzorg (NFU)
 • Voorzitter bestuur Stichting Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde (SOZG)
 • Lid stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg - Ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
 • Voorzitter stuurgroep Citrien Project – Regionale oncologienetwerken (NFU)
 • Lid Raad van Toezicht Health Hub Roden
 • Voorzitter Consortium Kwaliteit van Zorg (NFU) 
 • Lid Bestuur Dutch Hospital Data namens de NFU 
 • Ambassadeur Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) 


Marian Joëls

Organisaties (onderdeel van de UMCG groep)

 • Lid Bestuur Stichting Triade
 • Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Lifelines

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Lid Bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek (NFU)
 • Lid NFU Programmacommissie Grootschalige Infrastructuur
 • Lid Advisory Board Health RI
 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Lid (namens de NFU) van het NethER bestuur
 • Lid stuurgroep NIDI
 • Lid Executive Board European Medical School Oldenburg/Groningen (EMS)
 • Lid Stuurgroep East-West Alliance
 • Lid Scientific Advisory Board Max Planck Institute for Psychiatry, München
 • Groepsleider Translationeel Stress Onderzoek UMC Utrecht
 • Lid Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen
 • Lid board of directors Lygature


Henk Snapper

Organisaties (onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuur Stichting Triade
 • Lid Raad van Commissarissen Apotheek A15 Holding B.V.

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuur Stichting Business Generator Groningen (SBGG)
 • Lid Bestuur Northern Knowledge
 • Lid stuurgroep Campus Groningen
 • Lid Bestuurscommissie Sturing en Financiering (NFU)
 • Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Committee, Waterbedrijf Groningen BV
 • Lid van Curatorium EMFC, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Groninger Forum

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 31 december 2017

Andrée van Es, voorzitter

 • Voorzitter raad van toezicht De Forensische Zorgspecialisten Utrecht
 • Voorzitter raad van toezicht Rutgers
 • Voorzitter nationale UNESCO commissie
 • Co-decaan Nederlandse School Openbaar Bestuur
 • Lid bestuur Clingendael
 • Lid raad van advies herdenking 15 augustus 1945 
 • Lid Amsterdams 4/5 mei comité
 • Lid van het College van Toezicht van de Orde van Advocaten


Leonor Lindner (vicevoorzitter)

 • Geen


Jan Bos

 • CFO PostNL


Bob Löwenberg

 • Hoogleraar hematologie Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • Raad van Toezicht Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL), Utrecht
 • Chair Scientific Committee, European School of Hematology, Parijs
 • Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
 • Editor-in-Chief Blood, Journal of the American Society of Hematology, Washington DC


Bart Voet

 • Vice President Manufacturing Europe/Africa/Asia in Shell Downstream Services International B.V.

Materialiteitsanalyse

Identificatie
Om de materiële thema’s meer aan te laten sluiten op de GRI-richtlijn, heeft voor 2017 een herziening plaatsgevonden. Daaruit zijn 25 materialiteiten gekomen, deels overeenkomend met de opsomming van 2016.

Na het doornemen van notulen van interne en externe stakeholder overleggen en de missie en visie Bouwen aan de toekomst van gezondheid 2020 van het UMCG op belangrijke en veelgenoemde thema’s, zijn de materialiteiten Preventie en Kennis delen aan de oorspronkelijke lijst toegevoegd.

Wijzigingen
Healthy Ageing is als zodanig geen materialiteit te noemen, omdat het een speerpunt betreft dat inmiddels een van de core businesses vormt van het UMCG. Daaruit is wel Preventie af te leiden als materialiteit waarmee het UMCG veel invloed heeft op patiënten en andere burgers, en dat vaak genoemd is in stakeholderoverleggen. Ook de materialiteit Kennis delen hangt hiermee samen.

Andere wijzigingen zijn vooral te vinden in het nader specificeren van onderwerpen:

 • Personeel is toegespitst op Ontwikkeling van personeel, dat samen met Veiligheid van medewerkers het belangrijkste aandachtspunt vormt wat betreft medewerkers.
 • Bouw is naar aanleiding van opmerking uit overleggen met zowel interne als externe stakeholders verduidelijkt naar Duurzame bouw. 
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een te algemeen thema gebleken, temeer omdat de hele insteek van GRI samenhangt met en dankzij maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor 2016 was het thema Milieu opgenomen in deze materialiteit, dit is nu opgesplitst naar de GRI aspecten Water, Energie, Afvalverwerking en CO2 uitstoot.
 • Marktaanwezigheid is opgesplitst in Economische impact en Sociale impact en van Wetenschappelijke integriteit en Ethiek is één materialiteit gemaakt.

Tot slot is Privacy toegevoegd als materialiteit. Dit is binnen het UMCG en binnen de zorg een sterk aanwezig thema. De materialiteit Vrijwilligers is van de lijst verwijderd, gewoonweg vanwege de logische aanname dat ook onze vrijwilligers onder Personeel vallen.

Prioritering
Zoals eerder opgemerkt, zijn notulen van overleggen met interne en externe stakeholders onderzocht op belangrijkheid van de verschillende thema’s. Hetzelfde is gedaan met het missie en visie document van het UMCG.
Hieruit is een concept prioritering van de materialiteiten opgesteld dat als discussiestuk is gebruikt in het vaststellen van de prioritering.

Voor de belangrijkste stakeholdergroepen is bij hen, of via de contactpersoon binnen het UMCG, nagegaan over welke thema’s uit de opgestelde lijst ze iets terug willen lezen in het UMCG jaardocument. Aan de hand daarvan zijn de materialiteiten in bijgaande matrix gezet.

Deze is ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van Bestuur en vastgesteld. Aan het verbeteren van de materialiteitenanalyse wordt continue gewerkt, tevens zal onder onderstaande materialiteitenanalyse input zijn voor 2018.

Rapportage
Besloten is om in dit jaardocument te rapporteren over de 6 materialiteiten die zowel voor interne als externe stakeholders de hoogste score hebben. Dit zijn de onderwerpen in de rechterbovenhoek van de matrix, te weten:
•    Samenwerking en netwerken
•    Kennis delen
•    Kwaliteit en veiligheid
•    Preventie
•    Patiëntenparticipatie
•    Energie
 

Stakeholderdialoog

Het UMCG kent veel belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie. Wij hechten veel belang aan goed contact met deze verschillende groepen, zodat we blijvend goede zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering kunnen leveren. 

Door de verschillende kerntaken van onze organisatie hebben we te maken met een diversiteit aan stakeholders. De ketens van de  kerntaken van het UMCG (patiëntenzorg, onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek) zijn bekeken om de belangrijkste stakeholders te bepalen.

Al deze stakeholdergroepen zijn van grote invloed op onze bedrijfsvoering en/of onze bedrijfsvoering op hen. Daarom voeren wij met hen op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen structurele dialogen. Daarnaast is altijd ruimte voor ad hoc overleg en afstemming met onze stakeholders.

Bijgaande tabel bevat een globaal overzicht van de verschillende stakeholders die vanuit onze organisatie zijn geïdentificeerd en de wijze waarop wij met deze groepen de dialoog onderhouden. Daarnaast gaan wij de dialoog aan met alle genoemde stakeholders tijdens de jaarlijks terugkerende MVO bijeenkomsten met interne, resp. externe stakeholders. In deze bijeenkomsten wordt het MVO beleid van het UMCG getoetst op actualiteit en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De interne stakeholderbijeenkomst is gericht op medewerkers van alle organisatieonderdelen. De bijeenkomst met externe stakeholders levert een diverse groep deelnemers op vanuit de verschillende stakeholdergroepen. Deze laatste bijeenkomst wordt voorgezeten door de opdrachtgever vanuit de Raad van Bestuur.

Stakeholder Organisatievorm
Patiënten Spiegelbijeenkomsten waarin dialoog wordt gevoerd over zorgervaringen van patiënten Continue dialoog over diverse onderwerpen via onze klachtenregistratie, enquêtes, ontslaggesprekken, nabelrondes, social media, of via ‘vertel het ons’ op www.umcg.nl en www.kiesbeter.nl. De informatie wordt door afdelingen gebruikt om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.
Structurele dialoog tussen RvB en Cliëntenraad
Dialoog met patiëntverenigingen
Jaarlijkse enquête over de kwaliteit van onze zorg via de CQ index
Verwijzers Nascholingen, compagnoncursussen
Omwonenden Overleg met omwonenden wanneer projecten impact op hen (kunnen) hebben
Medewerkers (potentiële medewerkers) Continue in- en externe communicatie via Polsslag, intranet en social media
Medewerker dialoog online
Regulier en ad hoc overleg van medezeggenschapsorgaan (OR en OC)
FNV
Studenten Structureel overleg onderzoek- en onderwijsraad (O&O-raad)
(regionale) Samenwerkingsverbanden (NFU, MVO Zorg) Dialoog over diverse onderwerpen binnen NFU, in diverse regionale en landelijke gremia.
Maatschappelijke en milieu organisaties Deelname aan bijeenkomsten en in diverse overlegvormen vanuit betrokken UMCG organisatieonderdelen
Overheid Dialoog vanuit verschillende UMCG organisatieonderdelen
Leveranciers Overleg en afstemming binnen Inkoop Platform Groningen (IPG), NFU-Bureau Procurement Board
Zorgverzekeraars 1x per jaar open huis, structurele overleggen vanuit betrokken UMCG organisatieonderdelen
Banken Structureel overleg vanuit betrokken UMCG organisatieonderdelen
Raad van toezicht Regulier overleg vanuit de Raad van Bestuur
Jaarlijks overleg RvT VAR
Jaarlijks overleg RvT Verpleegkundige cliëntenraad
Tweejaarlijks overleg RvT Stafconvent
Tweejaarlijks overleg RvT OR
Media Persvoorlichting
Andere UMC’s NFU, Saaz Unie (milieu en veiligheid), UMC MVO overleg
Andere zorginstellingen Dialoog binnen diverse gremia

Belangrijkst thema’s die in 2017 besproken zijn, zijn terug te vinden in de paragrafen van de verschillende gremia.

GRI-index

GRI Code Indicator Verwijzing 2017
Algemene criteria    
Strategie en analyse    
G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie Voorwoord
     
Organisatieprofiel    
G4-3 Naam van de organisatie 1. Structuur en strategie
Universitair Medisch Centrum Groningen
G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten 1. Structuur en strategie
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 1. Structuur en strategie
Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is Nederland
G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 1. Structuur en strategie
G4-8 Afzetmarkten 1. Structuur en strategie
G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie 1. Structuur en strategie
G4-10 Samenstelling medewerkersbestand 5.1 Medewerkers, Tabel 5.3
G4-11 Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst 5.1 Medewerkers, 5.1.3 Personele samenstelling
G4-12 Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie Waardecreatiemodel
1. Structuur en strategie, Kernactiviteiten
2.3 Actuele ontwikkelingen in het zorgproces
3.3 Financiering
4. Onderwijs en opleidingen
5.4 Inkoopbeleid
G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode Over dit jaardocument
Voorwoord
Highlights
5.3 Bouw
G4-14 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie Risico management en kwaliteitssysteem
G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven 4.1. Kwaliteit, 4.1.1 ISO Certificering
5.4 Inkoopbeleid
5.5.1. Milieu management
G4-16 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties 1.6 Samenwerkingsrelaties
5.4 Inkoopbeleid
5.8 Risicobeheersing en interne controle systeem, 5.8.3 Financiële risico's inzake projecten en deelnemingen
1.5 UMCG-brede programma's en projecten
3.4.2 Valorisatie en werkgelegenheid
     
Materiële onderwerpen en afbakening    
G4-17 Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen. Jaarrekening - 1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling, 1.4.1 Algemeen
G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten Bijlage 2 Materialiteitsanalyse
G4-19 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld Bijlage 2 Materialiteitsanalyse
G4-20 Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie Samenwerking en netwerken - 1.6 Samenwerkingsrelaties
Kennis delen - 3.4.2 Valorisatie en werkgelegenheid
Kwaliteit & Veiligheid - 2. Patiëntenzorg
Preventie - 1.2 Strategie, Healthy Aging
Patiëntenparticipatie - 2.2 Onze patiënt als stakeholder
Energie - 5.5 Milieu


G4-21 Afbakening van de materiële onderwerpen buiten de organisatie  
G4-22 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering Over dit jaardocument
G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening Materialiteitsanalyse
     
Overleg met belanghebbenden    
G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Bijlage 3 Stakeholderdialoog
G4-25 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden Bijlage 3 Stakeholderdialoog
G4-26 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken Bijlage 3 Stakeholderdialoog
G4-27 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen Bijlage 3 Stakeholderdialoog
Bijlage 2 Materialiteitsanalyse
     
Verslaggevingsprofiel    
G4-28 Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft 1 januari 2017 - 31 december 2017
G4-29 Datum van het meest recente vorige verslag 14 jun. 2017
G4-30 Verslaggevingscyclus Jaarlijks
G4-31 Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan Over dit jaardocument
G4-32 GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel Over dit jaardocument
G4-33 Beleid met betrekking tot Assurance Over dit jaardocument
     
Bestuursstructuur    
G4-34 De bestuursstructuur van de organisatie 1.1 Structuur van de organisatie
     
Ethiek en integriteit    
G4-56 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode 1.3 Bestuur en toezicht, 1.3.1 Governancecode
3.4 Maatschappelijke betrokkenheid
Specifieke criteria    
Samenwerking    
DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.
1.6 Samenwerkingsrelaties
Voorwoord
UMCG-1 Samenwerkingen 1.6 Samenwerkingsrelaties
2.1 Kwaliteit & Veiligheid
2.2 Patiënt als stakeholder
3.1 Kwaliteit en veiligheid
3.4 Maatschappelijke betrokkenheid
3.4.2 Valorisatie en werkgelegenheid
4.2 Ontwikkelingen
Kennis delen    
DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak. 3.4.2 Valorisatie en werkgelegenheid
Voorwoord
UMCG-2 Geïmplementeerde initiatieven gericht op kennis delen 2.1.12 Kenniscentrum Kwaliteit en Veiligheid
3.4.1. Delen van nieuwe inzichten met onze belanghebbenden
3.4.2 Valorisatie en werkgelegenheid
Kwaliteit & Veiligheid    
DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak. 2. Patiëntenzorg
2.1 Kwaliteit & Veiligheid
UMCG-3 Veiligheid patiënten: Voldoen aan ISO eisen: 9001:2015 (Healthcare) 2.1 Kwaliteit & Veiligheid, 2.1.1. Van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 (Healthcare)
UMCG-4 Consumer Quality index Ziekenhuis 2.1 Kwaliteit & Veiligheid
UMCG-5 Samenwerkingen 3.1 Kwaliteit en veiligheid
Preventie    
DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak. 1.2 Strategie, Healthy Aging
Voorwoord
UMCG -6 Geïmplementeerde initiatieven gericht op preventie; kennisontwikkeling en toepassing binnen een klinische en maatschappelijke context. 1.2 Strategie
Patiëntenparticipatie    
DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak. 2.2 Onze patiënt als stakeholder, 2.2.1 Leidende coalitie Patiëntenparticipatie
Voorwoord
UMCG - 7 Geïmplementeerde initiatieven gericht op Patiëntenparticipatie 1.4.2 Medezeggenschap, Cliëntenraad
2.2 Onze patiënt als stakeholder, 2.2.1 Leidende coalitie Patiëntenparticipatie
3.4.2 Valorisatie en werkgelegenheid, e-health
Energie    
DMA a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak. 5.5 Milieu
UMCG-6 Energy Efficiency (EE) 5.5.1 Milieumanagement
G4-EN3 The reporting organization shall report the following information:
a. Total fuel consumption within the organization from non-renewable sources, in joules or multiples, and including fuel types used.
b. Total fuel consumption within the organization from renewable sources, in joules or multiples, and including fuel types used.
c. In joules, watt-hours or multiples, the total:
i. electricity consumption
ii. heating consumption
iii. cooling consumption
iv. steam consumption
d. In joules, watt-hours or multiples, the total:
i. electricity sold
ii. heating sold
iii. cooling sold
iv. steam sold
e. Total energy consumption within the organization, in joules or multiples.
f. Standards, methodologies, assumptions, and/or calculation tools used.
g. Source of the conversion factors used.
5.5.2 Energie