UMCG jaardocument 2017

Voorwoord

Het jaar 2017 was een bijzonder jaar! Het UMCG heeft opnieuw mooie resultaten behaald met als hoogtepunt de Go-Live van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in december. Voor onze patiënten ‘bouwen wij aan de toekomst van gezondheid’.  Dit doen we door bij te dragen aan duurzame, kwalitatief hoogstaande, innovatieve, en betaalbare zorg waarbij onze patiënten daadwerkelijk centraal staan. Dit geïntegreerde jaardocument laat zien op welke manier de vier kerntaken (patiëntenzorg, onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek) in 2017 hebben bijgedragen aan het bouwen aan de toekomst van gezondheid. De niet-financiële gegevens in dit jaardocument hebben alleen betrekking op het UMCG (en dus niet op de UMCG-groep). Deze groepsmaatschappijen leggen – voor zover zij vallen onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZI) – zelfstandig verantwoording af met een eigen jaardocument. Wij verwijzen in dit kader naar het jaarverslag van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (zie www.ommelanderziekenhuis.nl) en UMCG Ambulancezorg (zie www.umcgambulancezorg.nl).

Kwaliteit en Veiligheid
De beste zorg voor onze patiënten is onze dagelijkse opdracht.  In 2017 hebben we opnieuw laten zien dat kwaliteit & veiligheid hoog in het vaandel staat in het UMCG. Na het behalen van het integrale certificaat volgens het ISO 9001:2008 Kwaliteitsmanagementsysteem voor alle kerntaken in 2016, hebben we in het afgelopen jaar ingezet op verdere daling van het aantal incidenten en het verder verbeteren van een goede en veilige meldcultuur. We willen immers leren van onze fouten, want het kan altijd beter. 

Patiëntenzorg
In de focus op complexe zorg en het uitplaatsen van niet-noodzakelijke basiszorg zijn in 2017 verdere stappen gezet. Samenwerking met partners in de regio blijft daarbij van belang. Ook het programma transitie van zorg UMCG –OZG speelt hierin een belangrijke rol, in paragraaf 1.5 leest u hier meer over.

Het Operatiecentrum, de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp worden de komende jaren vernieuwd. Dit zeer grote bouwproject onder de naam ‘Hotfloor’ heeft in 2017 flinke vorderingen gemaakt. In 2018 en de jaren daarna zal dit nog meer zichtbaar worden. 

Na een jarenlang voorbereidingstraject is in 2017 de bouw van het UMCG Protonentherapiecentrum afgerond. Daarmee biedt het UMCG als eerste centrum in Nederland protonentherapie aan. Protonentherapie is een zeer nauwkeurige stralingstherapie waarbij de kans op bijwerkingen aanzienlijk kleiner is en daarmee bij uitstek ook geschikt voor kinderen. Bestraling met protonen is een uitbreiding op het huidige arsenaal aan bestralingstechnieken. De eerste patiënten zijn inmiddels begin 2018 behandeld. Wij verheugen ons op de feestelijke opening in juni 2018. 

Het programma waardegedreven zorg volgens de principes van Value Based Healthcare past uitstekend bij onze ambities. In 2017 is hiermee een start gemaakt. Het programma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de (keten)zorg tegen gelijkblijvende of lagere kosten. In 2018 zullen vier proeftuinen (hartzorg, CVA(beroerte)-zorg, longoncologie en niertransplantatie) uitgevoerd worden.

Onderzoek, Onderwijs & Opleidingen
In 2017 hebben wij een intensief traject doorlopen om te komen tot een nieuwe researchstrategie voor het UMCG. Ook voor het academisch loopbaanbeleid en hooglerarenbeleid zijn nieuwe voorstellen in ontwikkeling. Het promotie-experiment heeft een goede start gemaakt. De financiering van Lifelines is voor de komende jaren verzekerd. De visitatie van het Geneeskunde onderwijs is heel goed verlopen. Het verkregen oordeel excellent wordt zelden gegeven  aan deze bachelor en master. Om alle initiatieven met betrekking tot Healthy Ageing met elkaar te verbinden, is in 2017 samen met de RUG gestart met de oprichting van de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH). Voor het UMCG een prachtig initiatief voor multidisciplinair onderzoek en onderwijs maar ook integrale samenwerking met overheden en bedrijven.

Bedrijfsvoering
In 2017 hebben de voorbereidingen op de implementatie van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) een grote impact op de hele organisatie gehad.  Meer dan 10.000 collega’s zijn daarvoor geschoold. De invoering is succesvol verlopen. Dit EPD van Epic vervangt een groot aantal bestaande ziekenhuisinformatiesystemen en biedt een geïntegreerd en geavanceerd EPD waarin alles rondom de zorg aan patiënten wordt vastgelegd. Vanaf maart 2018 wordt daarin de module mijnUMCG opengesteld zodat patiënten zelf rechtstreeks toegang hebben tot hun eigen medische dossier. Inmiddels is mijnUMCG succesvol geïmplementeerd en zijn ruim 10.000 patiënten geregistreerd.       

In 2017 is niet op alle onderdelen - in verband met openstaande vacatures - met een volledige bezetting gewerkt. In 2018 wordt verder ingezet op het behouden en werven van met name verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers met het programma VIP&KO  (Verpleegkundige Innovatie en Positionering & Klinische Ondersteuning).

In de contacten met onze interne stakeholders hebben we geconstateerd dat we de plan-do-act-check- cyclus nog kunnen verbeteren in onze beleidscyclus en rapportagesystematiek. Hier gaan we in 2018 meer werk van maken, onder andere door een UMCG-breed jaarplan (zogenaamde A3) op te stellen waar afdelingen en centra hun eigen beleidsplan op kunnen baseren. De A3-methodiek is een methodiek waarbij een jaarplan wordt opgesteld in A3-formaat.

Vooruitblik
Om onze ambities voor 2018 en daarna te realiseren - in een omgeving waarin innovaties en vernieuwingen beperkt kunnen worden gefinancierd door derden - moet het UMCG ook de komende jaren kritisch kijken naar alle interne processen om geld vrij te maken voor de vernieuwing van onze infrastructuur en het faciliteren van innovaties en verdere investeringen in de kwaliteit van onze kerntaken. Als Universitair Medisch Centrum (UMC) zijn we het aan onze stand verplicht om te blijven innoveren en te investeren in complexe zorg, onderzoek en onderwijs. De krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel speelt ons daarbij parten. Wij zullen daarin nog doelgerichter en creatiever stappen moeten zetten. Niet alleen voor nieuw aan te trekken personeel maar zeker ook voor onze huidige medewerkers. Zij hebben zich in 2017 tot het uiterste ingespannen. 

Een woord van waardering voor alle UMCG-medewerkers is meer dan ooit op zijn plaats. Er is dit jaar hard gewerkt, regelmatig moest onder behoorlijke druk gewerkt worden. Reden te meer om trots te zijn op onze gezamenlijke resultaten. Onze ambities zijn ook voor de komende periode groot. Dat vergt leiderschap, commitment en inzet. Wij zien ernaar uit om met alle medewerkers deze uitdaging aan te gaan.

Namens de Raad van Bestuur
Jos Aartsen

Mei 2018
 


Over dit jaardocument

Dit jaardocument 2017 is het derde waarin het UMCG rapporteert volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI G4) en de criteria van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken.
Met het gebruik van deze standaarden wil het UMCG de transparantie over de kerntaken vergroten en de gegeven informatie begrijpelijk maken voor een brede doelgroep.

Dit jaardocument laat zien wat het UMCG doet op het gebied van gezondheidszorg en hoe in alle processen en kerntaken van het UMCG waarde wordt toegevoegd voor onze stakeholders. Hiervoor hebben wij ons grotendeels gebaseerd op de structuur van het jaardocument 2016. Het jaardocument rapporteert over de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs & opleidingen en onderzoek en is bedoeld voor een brede groep belanghebbenden, van zowel binnen als buiten het UMCG.

Het jaardocument 2017 en de bijbehorende GRI-index zijn te vinden op www.umcg.nl. In de GRI-index staat voor de indicatoren de verwijzing naar de plaats in het jaardocument waar meer informatie te lezen is over het onderwerp. Naast de niet-financiële indicatoren vanuit de GRI-richtlijn, bestaat dit jaardocument ook uit de jaarrekening 2017 van het UMCG.

Dit jaar is er voor gekozen geen geprinte exemplaren meer uit te geven.

De in dit jaardocument gerapporteerde resultaten worden grotendeels in de UMCG planning-en-controlcyclus opgenomen en bewaakt. De betrouwbaarheid van sommige indicatoren is vanwege de totstandkoming hoger dan andere indicatoren. De assurance opdracht van de externe accountant heeft zich dan ook sec gericht op de (financiële) jaarrekening.

Daar waar significante veranderingen of wijzigingen in definities of meetmethoden hebben plaatsgevonden worden deze in de tekst toegelicht.

Mocht u naar aanleiding van dit jaardocument vragen en/of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met communicatie@umcg.nl

Waardecreatiemodel

 
De berekening van de economische waarde zoals beschreven onder het kopje 'Impact' is uitgevoerd door Buck Consultants.
De berekening van de economische waarde zoals beschreven onder het kopje 'Impact' is uitgevoerd door Buck Consultants.

Highlights